🎗️ กทพ. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางราง 🎗️

🎗 กทพ. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์  อดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางราง 🎗️


🗓️ วันนี้ (2 พฤษภาคม 2566) เวลา 18.30 น. นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ณ ศาลา 150 ปี วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 🎗️ 🎯 ในการนี้ กระทรวงคมนาคมร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีฯ

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.