📢 กทพ. ขอเชิญประชาชนผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ กทพ. ประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีและใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของ กทพ. ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2566⭐

📢  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ กทพ. ประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีและใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของ กทพ. ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ✅

   กทพ. ขอเชิญประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ กทพ. ประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีและใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของ กทพ. รวมถึงการมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ กทพ. ตาม QR Code ข้างล่างนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.พ. ในการติดตามประเมินผลในเรื่องดังกล่าวต่อไป

โดยเมื่อท่านเข้าสู่หน้าแบบสอบถาม ให้เลือกหน่วยงานจากการกด drop down list ดังนี้

ประเภทหน่วยงาน เลือก ” รัฐวิสาหกิจ “
สังกัด เลือก ” กระทรวงคมนาคม “
หน่วยรายงานข้อมูล เลือก ” การทางพิเศษแห่งประเทศไทย “
หรือท่านสามารถดูวิธีการใช้งานแบบสอบถามฯ ได้ที่ https://shorturl.ocsc.go.th/r/6bc9bba5

โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถามได้ที่ https://ethicsreport.ocsc.go.th/main/survey8/blank หรือสแกน QR Code ตามภาพ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2566

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.