1 ธันวาคม, 2021
การจ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง คันหมายเลขทะเบียน ๙๔-๙๕๐๙ กรุงเทพมหานคร
ประกาศวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
1 ธันวาคม, 2021
การจ้างจัดทำวารสาร EXAT Magazine ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เลขที่กจด.ปจ.๑๕/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
1 ธันวาคม, 2021
การจ้างก่อสร้างติดตั้งเสาไฟกิ่ง ทางพิเศษบูรพาวิถี
เลขที่ กจด.ปจ.๑๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
29 พฤศจิกายน, 2021
การจ้างบริการขนส่งเงินรายได้จากเครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ จำนวน ๔ สายทาง ระยะเวลา ๒ ปี
เลขที่กจด.ปจ. ๑๔/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
29 พฤศจิกายน, 2021
การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราฎร์ (สวพ.FM ๙๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
25 พฤศจิกายน, 2021
การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ MTC/ETC ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๖ ชุด
เลขที่ กจด.ปจ.๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
23 พฤศจิกายน, 2021
การจ้างปรับปรุงรอยต่อบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๑ งาน
วันที่ประกาศ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
19 พฤศจิกายน, 2021
การจ้างจัดทำวารสาร EXAT Magazine ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
19 พฤศจิกายน, 2021
การจ้างจัดทำวารสาร EXAT Magazine ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
19 พฤศจิกายน, 2021
การจ้างก่อสร้างเปลี่ยนราวเหล็กลูกฟูกกันชน (Guard Rail) บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๑ งาน
วันที่ประกาศ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
17 พฤศจิกายน, 2021
การจ้างบริการผู้มีความรู้ ความชำนาญ ให้คำปรึกษาด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ประกาศวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
15 พฤศจิกายน, 2021
การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาศูนย์การจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗
เลขที่ กจด.ปจ.๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔