22 มีนาคม, 2021
พนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ ๔ แผนกวิเคราะห์วิศวกรรม กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายนโยบายและแผน
22 ตุลาคม, 2020
พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ ๔ แผนกวางแผน กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายนโยบายและแผน
30 กันยายน, 2020
ลูกจ้างตำแหน่ง พนักงานธุรการ (บัญชีกลาง)
30 กันยายน, 2020
พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ ๔ ในสังกัดกองระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสารสนเทศ
17 สิงหาคม, 2020
พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ ๔ ในสังกัดกองระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสารสนเทศ
17 สิงหาคม, 2020
พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ ๔ แผนกวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม กองจัดการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายนโยบายและแผน
8 สิงหาคม, 2020
ลูกจ้างตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (บัญชีกลาง)
7 สิงหาคม, 2020
พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ๔ ในสังกัดกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
9 กรกฎาคม, 2020
ลูกจ้างตำแหน่ง นิติกร กองพัฒนาและรักษาเขตทาง ๒ ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
17 มิถุนายน, 2020
พนักงานตำแหน่ง บุคลากร ระดับ ๔ แผนกพัฒนาบุคคล กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป
16 มิถุนายน, 2020
ลูกจ้างตำแหน่ง ช่าง แผนกพัฒนาระบบบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กองบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง
8 มิถุนายน, 2020
ลูกจ้างตำแหน่ง นักการ กองออบแบบและก่อสร้าง ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ