27 มกราคม, 2020
ลูกจ้างตำแหน่ง คนงาน (งานเหล็ก งานคอนกรีต งานประปา งานต้นไม้)
20 มกราคม, 2020
ลูกจ้างตำแหน่ง พนักงานพัสดุ แผนกจัดจ้าง กองจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบริหารทั่วไป
19 พฤศจิกายน, 2019
พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ ๔ แผนกพัฒนาระบบงานองค์กร กองพัฒนาองค์กร ฝ่ายบริหารทั่วไป
31 ตุลาคม, 2019
ลูกจ้างตำแหน่ง ช่าง กองบำรุงรักษาทาง ฝ่ายบำรุงรักษา
5 กันยายน, 2019
วิทยากร ระดับ ๔ แผนกประเมินผลคุณภาพและพัฒนามูลค่าองค์กร กองพัฒนาองค์กร ฝ่ายบริหารทั่วไป
10 มิถุนายน, 2019
นิติกร ระดับ ๔ ในสังกัดกองคดี ฝ่ายกฎหมาย