2 เมษายน, 2021
นโยบายสิ่งแวดล้อม
12 พฤศจิกายน, 2020
พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
12 พฤศจิกายน, 2020
รายงาน
12 พฤศจิกายน, 2020
สถิติที่น่าสนใจ
12 พฤศจิกายน, 2020
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๓)
9 พฤศจิกายน, 2020
การซื้อ เครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Network Video Recorder) จำนวน ๒๔ เครื่อง
9 พฤศจิกายน, 2020
ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข.2/64
6 พฤศจิกายน, 2020
การซื้อ อุปกรณ์พ่นละอองน้ำแรงดันสูง จำนวน ๑ ระบบ
5 พฤศจิกายน, 2020
สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
5 พฤศจิกายน, 2020
สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
3 พฤศจิกายน, 2020
การจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์พัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ (Toll Facility Test and Development Center) ครั้งที่ ๒
3 พฤศจิกายน, 2020
การซื้อ รถกระเช้า ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๒๑ เมตร พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๑ คัน