1 กรกฎาคม, 2022
การซื้อรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน ๑ คัน
ประกาศวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เลขที่กจด.ปซ.๙๐/๒๕๖๕
30 มิถุนายน, 2022
การซื้อเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Network Video Recorder) จำนวน ๔ เครื่อง ประกาศวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
ประกาศวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
30 มิถุนายน, 2022
การซื้อเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Network Video Recorder) จำนวน ๔ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
30 มิถุนายน, 2022
การเช่าบริการรถบัสปรับอากาศ พร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นรถ ๒ ชั้น ขนาดที่นั่งไม่เกิน ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๕ คัน
ประกาศวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
30 มิถุนายน, 2022
การซื้อนาฬิการะบบดิจิตอล (Slave Digital Clock) จำนวน ๑๘ เครื่อง
กจด.ปซ.๘๙/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
30 มิถุนายน, 2022
การซื้อเทปเส้นจราจรสะท้อนแสงสีขาว จำนวน ๓๐ ม้วน
ประกาศวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
30 มิถุนายน, 2022
การซื้อสีเหลืองแบ่งเส้นจราจร ๑๘.๙๒๕ ลิตร มี มอก. จำนวน ๘๐ ถัง
ประกาศผู้ชนะ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
29 มิถุนายน, 2022
การซื้อรถดับเพลิงจำนวน ๑ คัน
ประกาศวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
29 มิถุนายน, 2022
การซื้อกระดาษ THERMAL ๘๐ มม. ๕๘ แกรม
ประกาศวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕  
29 มิถุนายน, 2022
การซื้อรถดับเพลิงจำนวน ๑ คัน
ประกาศวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
29 มิถุนายน, 2022
การซื้ออะไหล่ Seal side valve Chiller ประจำอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑๑ รายการ
ประกาศวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
29 มิถุนายน, 2022
การซื้อผงดูดซับน้ำมันและสารเคมี จำนวน ๑,๕๐๐ กิโลกรัม
ประกาศวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕