📓📗📘 ปฐมบทแห่งสังฆราชาไทย สมเด็จพระสังฆราช สมณฐานันดรสูงสุดฝ่ายพุทธจักรของคณะสงฆ์ไทยในอดีตถึงปัจจุบัน 📒📙

📓📗📘 ปฐมบทแห่งสังฆราชาไทย
สมเด็จพระสังฆราช สมณฐานันดรสูงสุดฝ่ายพุทธจักรของคณะสงฆ์ไทยในอดีตถึงปัจจุบัน 📙📒

📓 สมัยสุโขทัย เรียกว่า “สมเด็จพระสังฆราช” มีมากกว่า 1 องค์ ฝ่ายคามวาสีและฝ่ายอรัญวาสีเป็นสังฆปริณายก ปกครองหัวเมืองใหญ่เมืองละ 1 องค์
📙 สมัยอยุธยา ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชพร้อมราชทินนามประกอบสมณศักดิ์ เรียกว่า “สมเด็จพระอริยวงศาสังฆราชาธิบดี”
📘 สมัยธนบุรี เรียกว่า “สมเด็จพระอริยวงษญาณ”
📗 สมัยรัตนโกสินทร์
รัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 3 เรียกว่า “สมเด็จพระอริยวงษญาณ”
รัชกาลที่ 4 – ปัจจุบัน เรียกว่า “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ”

Comments are closed.