นายศราวุธ เพชรพนมพร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด 25 เมษายน 2513
ประวัติการศึกษา และอบรม
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการเงิน การธนาคาร)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาโท
สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี เขต 1
ตำแหน่งปัจจุบัน – ประธานที่ปรึกษาบริษัท พีแอนด์พี กรีน เอ็นเนอจี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
– ประธานที่ปรึกษาบริษัท ปราบขยะ รีไซเคิล จำกัด
สถานที่ทำงาน 19/199 ถนนพหลโยธิน แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ เช่น การถือหุ้นในนิติบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของ กทพ. ในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
นิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการ กทพ.