นายอาทิตย์ สุริยาภิวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด 6 กันยายน 2518
ประวัติการศึกษา และอบรม
ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
Master of Business Administration University of Denver สหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร
– หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 309/2564
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
– หลักสูตร Hot Issue of Directors : What Directors
Need to Know about Digital Assets รุ่นที่ 4
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการทำงาน – ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
– Corporate Finance, Hidelberg Co., Ltd., สหรัฐอเมริกา
– ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ไทยเวอลด์ อิมปอร์ตเอ็กซปอร์ต จำกัด
– ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ Lao World Engineering & Construction Co., Ltd.
– กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
– ผู้อำนวยการบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี
สถานที่ทำงาน ทำเนียบรัฐบาล
เลขที่ 1 ถนนนครปฐม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ เช่น การถือหุ้นในนิติบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของ กทพ. ในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
นิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการ กทพ.