พลเรือเอก สุวิน  แจ้งยอดสุข
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด 8  มิถุนายน  2508
ประวัติการศึกษา และอบรม ปริญญาตรี
– วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตร 5 ปี โรงเรียนนายเรือ
ปริญญาโท
– ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตร
– International Principle Warfare Officer สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ
– หลักสูตรพรรคนาวิน โรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น
– หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
– Surface Warfare Department Head Operations Specialty International และ Surface Warfare
Officer Advanced Ship Handling / Surface Warfare Officer School Command Newport สหรัฐอเมริกา
– หลักสูตรการบริหารงานและงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
– หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
– หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย
– หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.61)
ประวัติการทำงาน

– ผู้บังคับการเรือหลวงปิ่นเกล้า กองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ
– ผู้บังคับการเรือหลวงสุโขทัย กองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ
– ผู้บังคับการเรือหลวงจักรีนฤเบศร กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
– ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
– ผู้ช่วยทูตทหารเรือ ไทย/วอชิงตัน
– ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
– ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ
– หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
สถานที่ทำงาน
กองบัญชาการกองเรือยุทธการ
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
– จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
– จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
– ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
– เหรียญจักรมาลา (ร.จ.ม.)
– ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
– ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
– เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.)
– ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
– ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

การถือหุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อมของกรรมการ

ไม่มี

 

แชร์