นางสาวไตรทิพย์  ศิวะกฤษณ์กุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด 15 มกราคม 2509
ประวัติการศึกษา และอบรม ปริญญาตรี

– พาณิชยศาสตรบัณฑิต (สาขาการเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโทร
– บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Kellogg Graduate of Management Northwestern University, USA
ประกาศนียบัตร
– Director Certification Program
– DCP รุ่น 158/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน

– Executive ฝ่ายวานิชธนกิจ บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
– Financial Officer บริษัท เทเลคอม เอเชีย จำกัด (มหาชน)
– ผู้อำนวยการฝ่ายวานิชธนกิจ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เพรีกรีน นิธิ จำกัด
– ผู้อำนวยการบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ คอร์ปอเรทรีสตรัคเจอริ่ง จำกัด
– ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการสินทรัพย์ 2 บรรษัท บริหารสินทรัพย์ไทย
– คณะทำงานสายงานการเงิน ของคณะผู้บริหารแผน บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)
   (คณะผู้บริหารจากกระทรวงการคลัง)
– ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด
– ที่ปรึกษากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
– ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบัญชีและการเงิน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
– ที่ปรึกษาด้านการบริหารต้นทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
– ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
– ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
– กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซุปเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)
– กรรมการบริษัท ซันไชน์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
– รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
– ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
– ประธานฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
– รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
– ที่ปรึกษาบริษัท อินเซพชั่น จำกัด
– ที่ปรึกษาบริษัท บูทีค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
สถานที่ทำงาน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

การถือหุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อมของกรรมการ

ไม่มี

 

แชร์