นายชัยทัต แช่ตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด 21 พฤษภาคม 2522
ประวัติการศึกษา และอบรม
ปริญญาตรี
มนุษยศาสตรบัณฑิต (สาขาสื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการตลาด)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาเอก
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (สาขาการจัดการธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประกาศนียบัตร
หลักสูตร Family Business Governance (FBG) รุ่นที่ 13/2561
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน – คณะกรรมการการประปานครหลวง
– ประธานอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของการประปานครหลวง
– อนุกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำการประปานครหลวง
– ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคม และดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
– ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการติดตามและตรวจสอบการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ติ้ง จำกัด
สถานที่ทำงาน บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
7/4 หมู่ 6 ซอยวัดท่าเกวียน ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ เช่น การถือหุ้นในนิติบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของ กทพ. ในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
นิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการ กทพ.