นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด 25 มกราคม 2510
ประวัติการศึกษา และอบรม ปริญญาตรี

– นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
– ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายคมนาคม
– ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายการเมืองการปกครอง
– ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายปกครอง
– กรรมการร่างกฎหมายประจำ
ตำแหน่งปัจจุบัน
– รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
   สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง-ความสามัคคีปรองดอง
– รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
– กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 2
– กรรมการพัฒนากฎหมาย
– กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
สถานที่ทำงาน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขที่ 1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงพระบรมหาราชวัง
เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 02 222 0206 – 9 ต่อ 1402, 1438
โทรสาร  02 226 4792
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

การถือหุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อมของกรรมการ

ไม่มี

 

แชร์