พลโท พิเชษฐ คงศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด 26 เมษายน 2503
ประวัติการศึกษา และอบรม
ปริญญาตรี
– นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 37
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาโท
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (สาขารัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขารัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ประวัติการทำงาน – อัยการผู้ช่วยศาลทหารกรุงเทพ สำนักงานอัยการทหาร กรมพระธรรมนูญ
กระทรวงกลาโหม
– นายทหารพระธรรมนูญ กรมสารบรรณทหารบก กองทัพบก
– นายทหารพระธรรมนูญ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก
– นายทหารคนสนิทเสนาธิการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
– นายทหารปฏิบัติราชการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กรมการเงินทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
– ผู้อำนวยการกองตรวจ สำนักงานจเรทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
– นายทหารปฏิบัติการ ประจำกองบัญชาการทหารสูงสุด
สำนักงานเสนาธิการทหาร
– นายทหารปฏิบัติการ ประจำกองบัญชาการกองทัพไทย
– ผู้ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม
– นายทหารพิเศษ ประจำกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
– หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นกลาโหม
– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, อนุกรรมการบริหาร, ประธานคณะอนุกรรมการ
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
– กรรมการมูลนิธิเพื่อเมืองและชุมชนยั่งยืน
– กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
– อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับเข็มกิตติคุณ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
– ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการกิจการ ศาลองค์กรอิสระ องค์กรอัยการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน คณะกรรมาธิการสามัญ
ประจำสภาผู้แทนราษฎร
– กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายและกฎเกณฑ์
เกี่ยวกับโทรคมนาคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตำแหน่งปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงกลาโหม
สถานที่ทำงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
เลขที่ 111 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ เช่น การถือหุ้นในนิติบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของ กทพ. ในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
นิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการ กทพ.