นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย
กรรมการผู้แทนกระทรวงคมนาคม

วัน เดือน ปีเกิด 5 พฤศจิกายน 2507
ประวัติการศึกษา และอบรม
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาบัตร
– หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
– หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 11
วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
ประกาศนียบัตร
– หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 74
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
– หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.2) รุ่นที่ 12
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการทำงาน – ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี กรมทางหลวง
– ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
– ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่ 3 กรมทางหลวง
– ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม กรมทางหลวง
– ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) กรมทางหลวง
– รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน กรมทางหลวง
– อธิบดีกรมท่าอากาศยาน
ตำแหน่งปัจจุบัน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
สถานที่ทำงาน กรมทางหลวงชนบท
เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ เช่น การถือหุ้นในนิติบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของ กทพ. ในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
นิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการ กทพ.