นายสราวุธ  ทรงศิวิไล
กรรมการผู้แทนกระทรวงคมนาคม

วัน เดือน ปีเกิด 15 ตุลาคม 2507
ประวัติการศึกษา และอบรม ปริญญาตรี
– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโท
– วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ขนส่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร
– หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3
– หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง
– หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57

ประวัติการทำงาน
– วิศวกรโยธา ฝ่ายแผนงาน กองบำรุง
– หัวหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักบริหารบำรุงทาง- ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานผู้รับจ้าง (งานจดทะเบียนผู้รับเหมา)
– ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางธนบุรี (แขวงการทาง)
– ผู้อำนวยการแขวงการทางกรุงเทพ
– ผู้อำนวยการกลุ่มกำหนดกลยุทธ์และแผนงานบำรุงทาง สำนักบริหารบำรุงทาง
– ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ ๘ (นครราชสีมา) กรมทางหลวง
– รองอธิบดีกรมทางหลวง (ฝ่ายวิชาการ)
– รองอธิบดีกรมทางหลวง (ฝ่ายบำรุงทาง)
– ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
– ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
– อธิบดีกรมการขนส่งทางราง
ตำแหน่งปัจจุบัน อธิบดีกรมทางหลวง
สถานที่ทำงาน
กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ – ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
– เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
– ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

การถือหุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อมของกรรมการ

ไม่มี

 

แชร์