นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง

วัน เดือน ปีเกิด  25 มีนาคม 2507
ประวัติการศึกษา และอบรม
ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต (การเงิน/การบริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาโท
– บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประกาศนียบัตร
 – หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO)
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

– หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 6
(e-Government for Chief Executive Officer Program : e-GCEO)

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (Thailand Digital
Government Academy : TDGA)
ประวัติการทำงาน – ผู้อำนวยการกองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร
– ผู้ตรวจราชการกรมสรรพากร
– ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
สถานที่ทำงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 7
ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ เช่น การถือหุ้นในนิติบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของ กทพ. ในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
นิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการ กทพ.