ประวัติ นางสาวชุณหจิต  สังข์ใหม่
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง

วัน เดือน ปีเกิด 27 ตุลาคม 2504
ประวัติการศึกษา และอบรม

ปริญญาตรี
– เศรษฐศาสตรบัณฑิต (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท
– บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Postgraduate Diploma in Information Management (University of Strathclyde) ประเทศอังกฤษ

ประกาศนียบัตร
– สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 29
– นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 8
– นักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 7
– วิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56
– ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17
– นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ (นบส.) รุ่นที่ 45
– หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 298/2020สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
– หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 39/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 

ประวัติการทำงาน
– ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
– ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
– รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
– ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ตำแหน่งปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงการคลัง
สถานที่ทำงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ชั้น 3 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

– มหาวชิรมงกุฎไทย (ม.ว.ม.)
– ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
– เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

การถือหุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อมของกรรมการ

ไม่มี

 

แชร์