นายสราวุธ  ทรงศิวิไล
ประธานกรรมการ

วัน เดือน ปีเกิด 15 กันยายน 2507
ประวัติการศึกษา และอบรม

ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ขนส่ง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประกาศนียบัตร
– หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3
– หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง

ประวัติการทำงาน
– วิศวกรโยธา ฝ่ายแผนงาน กองบำรุง
– หัวหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักบริหารบำรุงทาง

ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานผู้รับจ้าง (งานจดทะเบียนผู้รับเหมา
– ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางธนบุรี (แขวงการทาง)
– ผู้อำนวยการแขวงการทางกรุงเทพ
– ผู้อำนวยการกลุ่มกำหนดกลยุทธ์และแผนงานบำรุงทาง สำนักบริหารบำรุงทาง
– ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง
– รองอธิบดีกรมทางหลวง (ฝ่ายวิชาการ)
– รองอธิบดีกรมทางหลวง (ฝ่ายบำรุงทาง)
– ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
– ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
– อธิบดีกรมการขนส่งทางราง
ตำแหน่งปัจจุบัน อธิบดีกรมทางหลวง
สถานที่ทำงาน
กรมทางหลวง
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ เช่น การถือหุ้นในนิติบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของ กทพ. ในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10
ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
นิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการ กทพ.