นายสรพงศ์  ไพฑูรย์พงษ์
ประธานกรรมการ

วัน เดือน ปีเกิด 10 สิงหาคม 2515
ประวัติการศึกษาอบรม

ปริญญาตรี
รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท
– รัฐศาสตรมหาบัณฑิต University of Kent at Canterbury, United Kingdom

ประวัติการทำงาน

– ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศในตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการกองการระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

– ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผนในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรทำงานรับผิดชอบด้านการวิเคราะห์โครงการลงทุนขนาดใหญ่

– ปฏิบัติราชการช่วยงานสำนักงานรัฐมนตรี ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

– ปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรประจำสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรมีผลการปฏิบัติราชการที่สำคัญทั้งในด้านการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจรและด้านแผนมหภาค ได้แก่
1) แผนแม่บทการขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล
2) แผนแม่บทการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงของประเทศ
3) แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานระยะเร่งด่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทย

4) แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างอนาคตไทย (แผนการลงทุน 2 ล้านล้านบาท)

– ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เลขานุการ บริหารจัดการงานผู้บริหาร
– หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม
– ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านแผนงานและงบประมาณ และเป็นผู้รวบรวมผลการดำเนินงานรับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์การชี้แจงมวลชนของกระทรวงคมนาคม และทำหน้าที่ในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผนการลงทุนของกระทรวงคมนาคมในทั่วทุกภาคของประเทศ โดยได้ติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจราชการในทั่วทุกพื้นที่
– ทำหน้าที่รองโฆษกกระทรวงคมนาคม
– ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานบริการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนด้านการพัฒนาระบบรถไฟ โดยเป็นผู้ทำหน้าที่ช่วยในการเจรจากับสาธารณรัฐประชาชนจีนในการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงมาโดยตลอด
– อธิบดีกรมการขนส่งทางราง
ตำแหน่งปัจจุบัน

รองปลัดกระทรวง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) สำนักงานปลัดกระทรวง

สถานที่ทำงาน
กระทรวงคมนาคม
ห้องรองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านขนส่ง) ชั้น 2
ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ – ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
– ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
– ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
– ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

การถือหุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อมของกรรมการ

ไม่มี

 

แชร์