นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์
กรรมการผู้แทนสำนักงบประมาณ

วัน เดือน ปีเกิด 5 พฤศจิกายน 2503
ประวัติการศึกษา และอบรม

ปริญญาตรี
– ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท
– พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประกาศนียบัตร
– วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหม
– นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 82 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการทำงาน
– นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ
– นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ
– ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3
– ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
ตำแหน่งปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
สถานที่ทำงาน
สำนักงบประมาณ ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 265 1182
โทรสาร 02 279 7860
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
– มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
– ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
– ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

การถือหุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อมของกรรมการ

ไม่มี

 

แชร์