นายพยุงศักดิ์  ครเจริญ
กรรมการผู้แทนสำนักงบประมาณ

วัน เดือน ปีเกิด 5 สิงหาคม 2508
ประวัติการศึกษา และอบรม ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศนียบัตร
– หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 69
สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
– หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 25
   สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ประวัติการทำงาน – นักวิเคราะห์งบประมาณ 3 กองงบประมาณฝ่ายเศรษฐกิจ 2
สำนักงบประมาณ
– ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณ
(นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ) ส่วนกลาง สำนักงบประมาณ
– ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณ เขตพื้นที่ 7
กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 7 สำนักงบประมาณ
– ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 1
กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 1 สำนักงบประมาณ
– ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ)
สำนักงบประมาณ
ตำแหน่งปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
สถานที่ทำงาน สำนักงบประมาณ
1063 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ เช่น การถือหุ้นในนิติบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของ กทพ. ในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10
ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
นิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการ กทพ.