กรรมการผู้แทนสำนักงบประมาณ

วัน เดือน ปีเกิด 5 สิงหาคม 2508
ประวัติการศึกษาอบรม ปริญญาตรี
– วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท
– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน

– นักวิเคราะห์งบประมาณ 3 กองงบประมาณฝ่ายเศรษฐกิจ 2 สำนักงบประมาณ
– ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ) ส่วนกลาง สำนักงบประมาณ
– ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณ เขตพื้นที่ 7 กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 7 สำนักงบประมาณ
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 1 กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 1 สำนักงบประมาณ
– ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สำนักงบประมาณ
– ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สถานที่ทำงาน สำนักงบประมาณ ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ – ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
– ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
– ทวีตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
– ทวีตริตาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
– ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
– เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
– ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
การถือหุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อมของกรรมการ   ไม่มี

 

แชร์