พลตำรวจโท สมพงษ์  ชิงดวง
กรรมการผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วัน เดือน ปีเกิด 27 มกราคม 2506
ประวัติการศึกษา และอบรม

ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ปริญญาโท
– ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประกาศนียบัตร
– หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 45
– หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 29
– หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 15
– หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 1
– หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 48
– หลักสูตรผู้นำการเมืองยุคใหม่ (นมป.) รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า
– หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55
– หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
– หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12
– หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19
– หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาการเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 4
– หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 6
– หลักสูตรผู้บริหารสื่อมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ 6
– หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหาร ระดับสูง (TME) รุ่นที่ 3
– หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 10
– หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 23
– หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (EEP) รุ่นที่ 6
– หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 25

ประวัติการทำงาน

– รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองตรัง
– รองสารวัตรแผนกสายตรวจรถยนต์และจักรยานยนต์ กองกำกับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
– นายเวรผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ (ทนท.หน.ภาค 8)
– สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว จ.นครปฐม
– สารวัตรแผนก 3 กองกำกับการ 2 กองปราบปราม
– รองผู้กำกับการ 2 กองปราบปราม
– นายเวรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
– ผู้กำกับการฝ่ายปฏิบัติการที่ 2 ส่วนปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ
– ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการปราบปราม
– ผู้กำกับการ 5 กองบังคับการปราบปราม
– ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
– รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดนราธิวาส
– รองผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2
– ผู้บังคับการ อารักขาและควบคุมฝูงชน
– ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
– รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5
– รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
– รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
– ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
– ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สถานที่ทำงาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชั้น 7 อาคาร 1
ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสูงสุด ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

การถือหุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อมของกรรมการ

ไม่มี

 

แชร์