พลตำรวจโท ธัชชัย ปิตะนีละบุตร
กรรมการผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วัน เดือน ปีเกิด  8 มีนาคม 2510
ประวัติการศึกษา และอบรม
ปริญญาตรี
– รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ปริญญาโท
– Public Administration, Kentucky State University
ปริญญาเอก
– Criminal Justice, Sam Houston State University
ประกาศนียบัตร
– หลักสูตร สารวัตร
– หลักสูตร ผู้กำกับการ
– หลักสูตร การบริหารงานตำรวจขั้นสูง
– หลักสูตร การบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6
– หลักสูตร อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ Federal Bureau Investigation
ประเทศไทย
 – หลักสูตร อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ,
International LawEnforcement Academy

 – หลักสูตร Supervisory Criminal Investigation,
International Law Enforcement Academy

 – หลักสูตร ตำรวจอาเซียน ประเทศไทย
 – หลักสูตร การบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล
Police Administration in Digital Age : PADA
 – หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23
สถาบันพระปกเกล้า
 – หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 24
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 – หลักสูตร ผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา
(TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development)
    สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
– หลักสูตร Social and Law Innovations by Harvard Law School
and TIJ กรุงเทพมหานคร
 – หลักสูตร Terrorist & Cyber Crime,
Phoenix International Programme สาธารณรัฐสิงคโปร์
– หลักสูตร International Humanitarian Law สหพันธรัฐมาเลเซีย
– หลักสูตร FinTech and Blockchain for Digital
 – หลักสูตร International Senior Officers’ Command Course
(ตำรวจระดับผู้บริหาร จาก 31 ประเทศทั่วโลก) สหพันธรัฐมาเลเซีย
– หลักสูตร การฝึกปรับพื้นฐานของนายตำรวจราชองครักษ์ รุ่นที่ 15 (2563)
– หลักสูตร การป้องกันราชอาญาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63
ประวัติการทำงาน – รองสารวัตร สืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา
– รองสารวัตร ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ สำนักงานแผนงานและงบประมาณ
– รองสารวัตร กองแผนงาน 1 สำนักงานแผนงานและงบประมาณ
– ผู้ช่วย นายเวร (สบ 2) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
– อาจารย์ (สบ 2) – รองศาสตราจารย์ (สบ 5) ภาควิชาอาชญาวิทยาและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
– ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (รับผิดชอบพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้)
– ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (รับผิดชอบท่าอากาศยานนานาชาติ)
– ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2
– รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2
– ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สถานที่ทำงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 8 ห้อง 8/4
ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ เช่น การถือหุ้นในนิติบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของ กทพ. ในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
นิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการ กทพ.