พลตำรวจโท สมพงษ์  ชิงดวง
กรรมการผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วัน เดือน ปีเกิด 27 มกราคม 2506
ประวัติการศึกษา และอบรม

ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ปริญญาโท
– ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประกาศนียบัตร
– หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 45
– หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 29
– หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 15
– หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 1
– หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 48
– หลักสูตรผู้นำการเมืองยุคใหม่ (นมป.) รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า
– หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55
– หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
– หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12
– หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19
– หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาการเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 4
– หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 6
– หลักสูตรผู้บริหารสื่อมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ 6

ประวัติการทำงาน

– ผู้บังคับการ อารักขาและควบคุมฝูงชน
– ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
– รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5
– รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
– รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
– ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
สถานที่ทำงาน
สำนักงานผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมือง ชั้น 7 อาคาร 2
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เลขที่ 507 ซอยสวนพลู
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสูงสุด ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

การถือหุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อมของกรรมการ

ไม่มี

 

แชร์