นายวิโรจน์ นรารักษ์
กรรมการผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วัน เดือน ปีเกิด  1 มิถุนายน 2507
ประวัติการศึกษา และอบรม
ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท
– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– Postgraduate Diploma in Development Studies
Institute of Developing Economies Advanced School (IDEAS)  ประเทศญี่ปุ่น
ปริญญาบัตร
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประกาศนียบัตร
– หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 (นบส.1) รุ่นที่ 76
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 17 สถาบันพระปกเกล้า
–  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 5
สำนักงบประมาณ
– หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 13
สถาบันวิทยาการพลังงาน
ประวัติการทำงาน – ผู้อำนวยการส่วนงบดุลแห่งชาติ สำนักบัญชีประชาชาติ
– ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์การผลิต สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
– ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบัญชีประชาชาติ
– ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
– ผู้อำนวยการสำนักบัญชีประชาชาติ
– ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
ตำแหน่งปัจจุบัน รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สถานที่ทำงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 0 2280 4085 ต่อ 2504
การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ เช่น การถือหุ้นในนิติบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของ กทพ. ในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
นิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการ กทพ.