นายเอนก  มีมงคล
กรรมการผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วัน เดือน ปีเกิด 25 มีนาคม 2506
ประวัติการศึกษา และอบรม

ปริญญาตรี
– เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท
– Master of Business Administration สถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา

ประกาศนียบัตร
– ปริญญาบัตร วปอ. รุ่นที่ 59 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการทำงาน
– เศรษฐกร 3 สำนักงานพลังงานแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 กองโครงการพื้นฐาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
– เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 กองโครงการพื้นฐาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
– เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 กองโครงการพื้นฐาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
– เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 กองโครงการพื้นฐาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
– เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 กองโครงการพื้นฐาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
– เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว. สำนักพัฒนาพื้นที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
– ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
– ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตำแหน่งปัจจุบัน
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สถานที่ทำงาน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 02-280-2745  02-280-4085 ต่อ 6301
โทรสาร  02 281 3938
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

การถือหุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อมของกรรมการ

ไม่มี

 

แชร์