🛣 กทพ. ระดมสมองกำหนดทิศทางประชาสัมพันธ์ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ✨💫

🛣 กทพ. ระดมสมองกำหนดทิศทางประชาสัมพันธ์ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ✨💫

🗓 วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2565) ณ หอประชุม 0101 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ได้จัดประชุมรับทราบนโยบายและระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 “ทิศทางการประชาสัมพันธ์ ของการทางพิเศษ และการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม” ภายใต้ โครงการศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ ระยะยาว 3 ปี (2566-2568) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยมี 👩 นางอภิญญา สุนทรธาราวงศ์ ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก นายสิทธิพร สุตะพาหะ หัวหน้าแผนกวางแผน กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายนโยบายและแผน บรรยายในหัวข้อ “Innovation for better drive and better life” องค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรม Work Shop ระดมความคิดเห็นเพื่อประเมินรายละเอียดของแต่ละปัจจัยในการวางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ของ กทพ.


🎯 ในการนี้ นายรัชนัย เปรมปราคิน ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการประชาสัมพันธ์ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รวมไปถึงเพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยระยะยาว 3 ปี (2566-2568) ซึ่งภายในงานมีผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการประชาสัมพันธ์

​กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.