19 ธันวาคม, 2020
กฎบัตรคณะกรรมการบูรณาการฯ (GRC)
19 ธันวาคม, 2020
กฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน
17 กันยายน, 2020
กฎบัตรคณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม
21 มกราคม, 2020
กฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
10 ตุลาคม, 2019
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
19 มิถุนายน, 2019
กฎบัตรคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี