25 พฤษภาคม, 2022
กฎบัตรคณะกรรมการการจัดการความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล
1 ธันวาคม, 2021
กฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน
2 พฤศจิกายน, 2021
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
31 พฤษภาคม, 2021
กฎบัตรด้านบริการ และคู่มือการให้บริการ ณ จุดสัมผัสบริการ
19 ธันวาคม, 2020
กฎบัตรคณะกรรมการบูรณาการฯ (GRC)
17 กันยายน, 2020
กฎบัตรคณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม
21 มกราคม, 2020
กฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
19 มิถุนายน, 2019
กฎบัตรคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี