15 มิถุนายน, 2022
การทบทวนแผนการควบคุมภายในของ กทพ. (แผนการบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน) ปีงบประมาณ 2565 ช่วง 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2565)
1 มิถุนายน, 2022
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
17 เมษายน, 2022
แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
28 มีนาคม, 2022
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ปี ๒๕๖๕
16 กันยายน, 2021
คู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยงของ กทพ. ประจำปี ๒๕๖๕
11 มีนาคม, 2021
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ปี ๒๕๖๔