25 มกราคม, 2021
การห้ามรถบรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙
25 มกราคม, 2021
การห้ามรถบรรทุก ๖ ล้อ รถบรรทุกตั้งแต่ ๑๐ ล้อขึ้นไป และรถพ่วงเดินในทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษอุดรรัถยา และทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลาที่กําหนด พ.ศ. ๒๕๕๙
25 มกราคม, 2021
การห้ามรถบรรทุกน้ํามันตั้งแต่ ๖ ล้อขึ้นไป และรถพ่วงเดินในทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลาที่กําหนด พ.ศ. ๒๕๕๙
25 มกราคม, 2021
การห้ามรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่กำหนดเดินในทางพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖
25 มกราคม, 2021
การห้ามรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่กำหนดเดินในทางพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖
25 มกราคม, 2021
การห้ามรถบรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕ *
25 มกราคม, 2021
การห้ามรถบรรทุก ๖ ล้อ รถบรรทุกตั้งแต่ ๑๐ ล้อขึ้นไป และรถพ่วงเดินในทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษอุดรรัถยาระหว่างเวลาที่กำหนด พ.ศ. ๒๕๕๕ *
25 มกราคม, 2021
การห้ามรถบรรทุกน้ำมันตั้งแต่ ๖ ล้อขึ้นไป และ รถพ่วงเดินในทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษฉลองรัช ระหว่างเวลาที่กำหนด พ.ศ. ๒๕๕๕ *
25 มกราคม, 2021
การห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ ๖ ล้อขึ้นไป รถบรรทุกน้ำมันตั้งแต่ ๖ ล้อขึ้นไป รถบรรทุกวัตถุอันตรายตั้งแต่ ๖ ล้อขึ้นไป และรถพ่วง เดินในทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษฉลองรัช ระหว่างเวลาที่กำหนด พ.ศ. ๒๕๖๐
25 มกราคม, 2021
ว่าด้วยการกำหนดช่องทางเดินรถและการห้ามเดินรถ กรณีที่มีการเปิดช่องทางเดินรถสวนทางในทางพิเศษฉลองรัช พ.ศ. ๒๕๖๑
25 มกราคม, 2021
ว่าด้วยการกำหนดช่องทางเดินรถและการห้ามเดินรถ กรณีที่มีการเปิดช่องทางเดินรถสวนทางในทางพิเศษฉลองรัช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑