24 พฤศจิกายน, 2020
พนักงานขับรถยนต์ บัญชีกลาง เรียกถึงลำดับที่ 72 จาก 75 ใช้บัญชีถึงวันที่ 8 ต.ค. 64
24 พฤศจิกายน, 2020
นิติกร กองพัฒนาและรักษาเขตทาง 2 ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน เรียกถึงลำดับที่ 2 จาก 3 ใช้บัญชีถึงวันที่ 9 ก.ค 64
24 ตุลาคม, 2020
พนักงานธุรการ (บัญชีกลาง) เรียกถึงลำดับที่ 8 จาก 48 ใช้บัญชีถึงวันที่ 29 ก.ย. 64
22 มิถุนายน, 2020
ช่าง แผนกพัฒนาระบบบริการธุรกรมมทางอิเล็กทรอนิกส์ กองบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง เรียกถึงลำดับที่ 1 จาก 5 ใช้บัญชีถึงวันที่ 16 มิ.ย. 64
22 มิถุนายน, 2020
นักการ กองออกแบบและก่อสร้าง ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ เรียกถึงลำดับที่ 1 จาก 13 ใช้บัญชีถึงวันที่ 5 มิ.ย. 64
4 มิถุนายน, 2020
ลูกจ้างพนักงานพัสดุ แผนกจัดจ้าง กองจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบริหารทั่วไป เรียกถึงลำดับที่ 5 จาก 20 ใช้บัญชีถึงวันที่ 20 มี.ค. 64