25 เมษายน, 2022
ประกาศ กทพ. เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
25 มกราคม, 2021
ประกาศ กทพ. เรื่อง มาตรการป้องกันยาเสพติด และกำหนดโทษ
25 มกราคม, 2021
ประกาศ กทพ. เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
25 มกราคม, 2021
ประกาศ กทพ. เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
25 มกราคม, 2021
ประกาศ กทพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินความดี ความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีในระบบเปิด
25 มกราคม, 2021
ข้อบังคับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ว่าด้วยพนักงาน ปี ๒๕๖๐
25 มกราคม, 2021
ระเบียบวิธีปฏิบัติงานของ กทพ. ว่าด้วย การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี ๒๕๖๒
25 มกราคม, 2021
ข้อบังคับ กทพ. ว่าด้วย การให้พนักงานไปศึกษา ฝึกอบรมหรือดูงาน พ.ศ. ๒๕๖๓