7 ตุลาคม, 2021
ผลการตรวจติดตามการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 (1st Surveillance Audit : ISO 14001 : 2015) เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2564
สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) ได้ทำการตรวจจติดตามการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 (1st Su […]
12 มีนาคม, 2021
ผลการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Recertification) ISO 14000:2015