18 เมษายน, 2022
Infographics การศึกษาและประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจราจรโครงการทางพิเศษและบริเวณด่านฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
18 เมษายน, 2022
Infographics การศึกษาและประเมินปริมาณฝุ่นละอองของช่องเก็บเงินสดและช่องเก็บอัตโนมัติ (Easy Pass) บริเวณด่านฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
18 เมษายน, 2022
Infographics ระดับเสียง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
18 เมษายน, 2022
Infographics ระดับคุณภาพอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
18 เมษายน, 2022
Infographics ระดับคุณภาพอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
18 เมษายน, 2022
Infographics ระดับคุณภาพเสียง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
18 เมษายน, 2022
รายงานการศึกษาและประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจราจรโครงการทางพิเศษและบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
18 เมษายน, 2022
รายงานการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
18 เมษายน, 2022
รายงานการศึกษาและประเมินปริมาณฝุ่นละอองของช่องเก็บเงินสดและช่องเก็บเงินอัตโนมัติ (Easy Pass) บริเวณด่านฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
18 เมษายน, 2022
Infographics มาตรการเฝ้าระวังฝุ่นละออง
18 เมษายน, 2022
Infographics ระบบตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมออนไลน์ของ กทพ.
2 ธันวาคม, 2020
รายงานโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓