11 พฤษภาคม, 2022
ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมู […]
11 พฤษภาคม, 2022
ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔
11 พฤษภาคม, 2022
ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔