10/10/2022
ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
19/07/2022
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พระราชกฤษฎีกา พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงา […]
11/05/2022
ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔
11/05/2022
ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔