15 มีนาคม, 2022
คู่มือปฏิบัติงาน การขอใบเสร็จรับเงิน (เติมเงินจากหน่ายงานภายนอก) และการขอแก้ไขใบเสร็จรับเงิน
25 กุมภาพันธ์, 2022
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และพฤติกรรมของ ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและ ภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2564
9 กันยายน, 2021
คูปองค่าผ่านทาง
ทางพิเศษ ประเภทรถ จำนวนฉบับ ราคาเล่มละ ( บาท ) ราคาจำหน่าย/เล่ม( มีส่วนลด 5 % )   เฉลิมมหานคร (ทางด่ […]
18 มีนาคม, 2021
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๓

1 พฤศจิกายน, 2020
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒

1 พฤศจิกายน, 2020
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๑