18/03/2017
บทลงโทษ
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตราที่ 40-41 หมวด 7 บทกำหนดโทษ มาตรา 40 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม […]
18/03/2017
การใช้ดุลพินิจพิจารณาให้ข้อมูลข่าวสาร
จะเห็นได้ว่าข้อมูลข่าวสารที่ห้ามมิให้เปิดเผย เป็นกรณีที่ข้อมูลข่าวสารนั้นเปิดเผยแล้วอาจกระทบเสียหายต […]