22/05/2019
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบฯ (ฉบับที่2) พ.ศ.2561
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบฯ (ฉบับที่2) พ.ศ.2561
11/04/2019
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
11/04/2019
ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2561
ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2561
11/04/2019
ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
11/04/2019
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
11/04/2019
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
11/04/2019
พ.ร.บ. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ.2550
พ.ร.บ. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ.2550
09/04/2019
เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลวิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างฯ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลวิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างฯ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ปร […]
09/04/2019
เรื่อง กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ฯ
เรื่อง กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้ […]
09/04/2019
เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ฯ
เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ปร […]
09/04/2019
เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ฯ
เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าต […]
09/04/2019
เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ฯ
เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประ […]