19/03/2017
สิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ได้เสียของตน
  – ประชาชนมีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่อาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของตน โดยทำห […]
19/03/2017
สิทธิอุทธรณ์
1 สิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา 18 จากกรณีที่ 1) หน่วยงานของรัฐปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ขอตรวจดูหรื […]
19/03/2017
สิทธิร้องเรียน
1. การร้องเรียนตามมาตรา 13 หากผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐ 1) ไม่ส่งข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 2 […]
19/03/2017
สิทธิรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประชาชนมีสิทธิรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยไม่จำเป็นต้องมีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย – […]
18/03/2017
คำอธิบายข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ตามมาตรา 9
ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี […]
18/03/2017
ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร
ขั้นตอนและระยะเวลาการรับบริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.
18/03/2017
สิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๘ บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมู […]