18/03/2017
คำอธิบายข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ตามมาตรา 9
ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี […]