21/09/2023
คำสั่ง กทพ. ที่ 105/2561 เรื่องแต่งตั้งนายทะเบียนและผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
คำสั่ง กทพ. ที่ 105/2561 เรื่องแต่งตั้งนายทะเบียนและผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
21/09/2023
คำสั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ 106/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ
คำสั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ 106/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ
21/09/2023
คำสั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ 384/2557 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับฯ
คำสั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ 384/2557 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบว่าด้วยการรักษา […]
21/09/2023
ระเบียบ ว่าด้วย การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
ระเบียบ ว่าด้วย การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
21/09/2023
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
21/09/2023
คู่มือวิธีปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม “เรื่องลับ…ที่น่ารู้”
คู่มือวิธีปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม “เรื่อ […]
21/01/2022
แบบรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับฯ ของ กทพ.
แบบรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับฯ ของ กทพ.
19/03/2017
แบบทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ทขล.3
แบบทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ทขล.3
19/03/2017
ใบตอบรับ
ใบตอบรับ  
19/03/2017
ใบรับรองการทำลายข้อมูลข่าวสารลับ
ใบรับรองการทำลายข้อมูลข่าวสารลับ
19/03/2017
บันทึกการยืม
บันทึกการยืม
19/03/2017
ใบปกชั้นลับ
ใบปกชั้นลับ