22 มีนาคม, 2021
พนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ ๔ แผนกวิเคราะห์วิศวกรรม กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายนโยบายและแผน
15 มีนาคม, 2021
ลูกจ้างตำแหน่ง ช่าง (ช่างไฟฟ้า) กองไฟฟ้า เครื่องกลและยานพาหนะ ฝ่ายบำรุงรักษา
15 มีนาคม, 2021
ลูกจ้างตำแหน่ง ช่าง กองบำรุงรักษาทาง ฝ่ายบำรุงรักษา
10 มีนาคม, 2021
พนักงานตำแหน่ง นิติกร ระดับ ๔ ในสังกัดกองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
22 ตุลาคม, 2020
พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ ๔ แผนกวางแผน กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายนโยบายและแผน
30 กันยายน, 2020
ลูกจ้างตำแหน่ง พนักงานธุรการ (บัญชีกลาง)
30 กันยายน, 2020
พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ ๔ ในสังกัดกองระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสารสนเทศ
17 สิงหาคม, 2020
พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ ๔ ในสังกัดกองระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสารสนเทศ
17 สิงหาคม, 2020
พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ ๔ แผนกวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม กองจัดการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายนโยบายและแผน
8 สิงหาคม, 2020
ลูกจ้างตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (บัญชีกลาง)
7 สิงหาคม, 2020
พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ๔ ในสังกัดกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
9 กรกฎาคม, 2020
ลูกจ้างตำแหน่ง นิติกร กองพัฒนาและรักษาเขตทาง ๒ ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน