10 มีนาคม, 2021
พนักงานตำแหน่ง ช่าง ระดับ ๓ (ระบบไฟฟ้าสื่อสาร) แผนกงานระบบ กองออกแบบและก่อสร้าง ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ
1 มีนาคม, 2021
พนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ ๔ (วิศวกรรมขนส่งและจราจร) แผนกทดสอบ ควบคุมคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน กองวิจัยและพัฒนา
25 กุมภาพันธ์, 2021
พนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ ๔ (วิศวกรรมบริหารการก่อสร้าง) แผนกทดสอบ ควบคุมคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน กองวิจัยและพัฒนา
24 กุมภาพันธ์, 2021
พนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ ๔ (วิศวกรรมโครงสร้าง) แผนกทดสอบ ควบคุมคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน กองวิจัยและพัฒนา
19 กุมภาพันธ์, 2021
พนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ ๔ แผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร กองวิจัยและพัฒนา
18 กุมภาพันธ์, 2021
พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ ๔ แผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร กองวิจัยและพัฒนา (บัดนี้ – ๘ มี.ค. ๖๔)
5 กุมภาพันธ์, 2021
พนักงานตำแหน่ง ช่าง ระดับ ๓ (ระบบไฟฟ้าสื่อสาร) แผนกงานระบบ กองออกแบบและก่อสร้าง ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ
27 พฤศจิกายน, 2020
ลูกจ้างตำแหน่ง ช่าง (ไฟฟ้า) กองไฟฟ้า เครื่องกลและยานพาหนะ ฝ่ายบำรุงรักษา
24 พฤศจิกายน, 2020
พนักงานขับรถยนต์ บัญชีกลาง เรียกถึงลำดับที่ 67 จาก 75 ใช้บัญชีถึงวันที่ 8 ต.ค. 64
24 พฤศจิกายน, 2020
นิติกร กองพัฒนาและรักษาเขตทาง 2 ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน เรียกถึงลำดับที่ 2 จาก 3 ใช้บัญชีถึงวันที่ 9 ก.ค 64
24 ตุลาคม, 2020
พนักงานธุรการ (บัญชีกลาง) เรียกถึงลำดับที่ 8 จาก 48 ใช้บัญชีถึงวันที่ 29 ก.ย. 64