19 มิถุนายน, 2019
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ.