29/05/2024
การจ้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ประกาศวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
29/05/2024
การจ้างพัฒนางานศูนย์กลางการบริหารจัดการเอกสารขององค์กร (Enterprise Content Management:ECM)
ประกาศวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เลขที่กจด.ป.๑๓/๒๕๖๗
29/05/2024
การจ้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ประกาศวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗
29/05/2024
การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน (แสงสว่าง, เสียง, ฝุ่นละออง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ประกาศวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗
28/05/2024
การจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ประกาศวันที่ ๒๘ พฤษาคม ๒๕๖๗
28/05/2024
การเช่าบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นรถโดยสารปรับอากาศชั้นเดีว ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์และพนักงานประจำรถ โครกงารสัมมนาหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมสายงาน ผวก.”
ประกาศวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
28/05/2024
การจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างเสาไฟสูง (High Mast) ทางพิเศษฉลองรัช
ประกาศวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗
28/05/2024
การซื้อฟิล์มกรองแสงขนาดความเข็ม ๘๐% จำนวน ๑๘๐ เมตร
ประกาศวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗
27/05/2024
การจัดซื้อรถบรรทุกขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ แบบกระบะเหล็กพร้อมคอกเสริม สัญญาณไฟวับวาบ ติดตั้งชุดดูดซับแรงปะทะ จำนวน ๑ คัน
เลขที่ กจด.ปจ.๑๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗
27/05/2024
การจ้างซ่อมพื้นถนนและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดประเภทรถในช่องเก็บค่าผ่านทาง
ประกาศวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗
27/05/2024
การจัดซื้อผ้าต่วน (๖๐ หลา/ม้วน) จำนวน ๒ รายการ
ประกาศวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗
24/05/2024
การซื้อเครื่องมือตรวจสอบคอนกรีตด้วยคลื่นสะท้อนของการกระแทก (Impact Echo) พร้อมแอพพลิเคชั่นวิเคราะห์ จำนวน ๑ ชุด
ประกาศวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗