20 กรกฎาคม, 2021
ยกเลิกประกาศ การซื้ออุปกรณ์ Antenna จำนวน ๑๐ ชุด
วันที่ประกาศ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
29 มิถุนายน, 2021
การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมโปรแกรมระบบ Virtualization
วันที่ประกาศ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔
2 มิถุนายน, 2021
งานจ้างที่ปรึกษางานตรวจสอบสะพานพระราม ๙ ในรอบ ๓๕ ปี
18 พฤษภาคม, 2021
การจ้างก่อสร้างปรับปรุงฐานเสาไฟฟ้า ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
30 เมษายน, 2021
การจ้างงานตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน (แสงสว่าง,เสียง,ฝุ่นละออง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
16 เมษายน, 2021
ยกเลิกประกาศ จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
17 มีนาคม, 2021
การจ้างจัดหาเครื่องแบพนักงานตำแหน่ง ช่าง ผู้ช่วยช่าง พนักงานขับเครื่องจักร สังกัด ฝบร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
24 กุมภาพันธ์, 2021
ยกเลิกประกาศ การจ้างตัดเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก
17 กุมภาพันธ์, 2021
การจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าคันหมายเลขทะเบียน ๙๕-๑๗๑๙ กรุงเทพมหานคร
28 มกราคม, 2021
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๓)
26 มกราคม, 2021
การจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
19 มกราคม, 2021
การจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของ กทพ.