13/02/2024
๖๗๐๐๐๐๐๓๙๖ งานจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวน บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (รวมทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์) จำนวน ๑๙ ด่าน
13/02/2024
๖๗๐๐๐๐๐๔๒๐ งานจ้างทำความสะอาดตู้เก็บค่าผ่านทางและช่องจราจรเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
13/02/2024
งานจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กพท. ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD ประจำปีงปบระมาณ ๒๕๖๗
12/02/2024
๖๗๐๐๐๐๐๔๒๐ งานจ้างทำความสะอาดตู้เก็บค่าผ่านทางและช่องจราจรเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
22/01/2024
๖๗๐๐๐๐๐๓๑๙ การซื้อค่าสิทธิการใช้โปรแกรมและระบบงาน
22/01/2024
๖๗๐๐๐๐๐๓๐๗ การซื้อรถตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์ความต้านทางการลื่นไถลของผิวจราจรแบบต่อเนื่อง จำนวน ๑ คัน
22/01/2024
๖๗๐๐๐๐๐๒๙๒ การซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ IP Camera จำนวน ๔๐ ตัว
22/01/2024
๖๗๐๐๐๐๐๒๗๙ การซื้อรถไสผิวจราจร จำนวน ๑ คัน
22/01/2024
๖๗๐๐๐๐๐๒๗๑ การซื้อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
22/01/2024
๖๗๐๐๐๐๐๒๕๔ การซื้อชุดดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ชุด
22/01/2024
๖๗๐๐๐๐๐๒๓๒ การเช่าวงจรเชื่อมต่อเครือข่ายสำรองระหว่างด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษกับศูนย์ควบคุมทางพิเศษ จำนวน ๑ งาน
22/01/2024
๖๗๐๐๐๐๐๐๘๔ การซื้อระบบพิสูจน์ตัวตน (Radius) จำนวน ๑ ระบบ