28 ตุลาคม, 2021
การซื้อนาฬิกาแม่ข่าย (Master Clock) จำนวน ๑๘ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
28 ตุลาคม, 2021
การซื้องานติดตั้ง Lane Control Sign ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช
ประกาศวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
28 ตุลาคม, 2021
การเช่าใช้บริการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลบนคลาวด์สำหรับงาน Big Data (Cloud Service for Big Data) จำนวน ๑ รายการ
ประกาศวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
28 ตุลาคม, 2021
การซื้องานปรับปรุงระบบ ETC ที่ช่องทางของสายทางพิเศษเฉลิมมหานครและสายทางพิเศษฉลองรัช
ประกาศวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
26 ตุลาคม, 2021
การซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมออนไลน์ จำนวน ๕ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
26 ตุลาคม, 2021
การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส ไฟวับวาบ และกันชนท้ายรถ จำนวน ๔ คัน
ประกาศวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
26 ตุลาคม, 2021
การซื้อโปรแกรมบริหารจัดการอุปกรณ์ในช่องเก็บค่าผ่านทาง จำนวน ๑ ระบบ
ประกาศวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
25 ตุลาคม, 2021
การซื้อจอมอนิเตอร์ในช่องทาง (Industrial Monitor) จำนวน ๓๐ ตัว
ประกาศวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
25 ตุลาคม, 2021
การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ MTC/ETC ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๖ ชุด
ประกาศวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
19 ตุลาคม, 2021
การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส และสัญญาณไฟวับวาบ พร้อมเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์แบบดิจิตอล จำนวน ๒ คัน
ประกาศวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
19 ตุลาคม, 2021
การซื้อกล้องตรวจสอบสาย Fiber Optic แบบไร้สาย จำนวน ๒ รายการ
ประกาศวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
18 ตุลาคม, 2021
การซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม จำนวน ๓๐,๐๐๐ รีม
ประกาศวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔