23 กรกฎาคม, 2021
การซื้อรถยก ขนาด ๒๕ ตัน พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๑ คัน
ประกาศวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
23 กรกฎาคม, 2021
การซื้อระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน (ETS) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ประกาศวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
23 กรกฎาคม, 2021
การเช่าใช้บริการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลบนคลาวด์สำหรับงาน Big Data (Cloud Service for Big Data) จำนวน ๑ รายการ
ประกาศวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
22 กรกฎาคม, 2021
การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ และกันชนท้าย จำนวน ๒ คัน
ประกาศวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
20 กรกฎาคม, 2021
การซื้องานติดตั้ง Lane Control Sign ทางลงเพลินจิต บริเวณทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๑ รายการ
ประกาศวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔    
20 กรกฎาคม, 2021
การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) จำนวน ๙ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
19 กรกฎาคม, 2021
การซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ
ประกาศวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
19 กรกฎาคม, 2021
การซื้อ Antenna ในช่องทาง จำนวน ๑๑ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
16 กรกฎาคม, 2021
การซื้อ ALB Control Logic Board สำหรับตู้ไม้กั้นช่องทางเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติในททางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๒๐ ชุด
ประกาศวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
15 กรกฎาคม, 2021
การจ้างจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
14 กรกฎาคม, 2021
การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒.๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาอลูมิเนียม สัญญาณไฟวิบวาบ และเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์แบบดิจิตอล จำนวน ๕ คัน
ประกาศวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
14 กรกฎาคม, 2021
การซื้อนาฬิการะบบดิจิตอล (Slave Digital clock) จำนวน ๓๘ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔  สิ้นสุดวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔