29/05/2024
การจ้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ประกาศวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
24/05/2024
การซื้อเครื่องมือตรวจสอบคอนกรีตด้วยคลื่นสะท้อนของการกระแทก (Impact Echo) พร้อมแอพพลิเคชั่นวิเคราะห์ จำนวน ๑ ชุด
ประกาศวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗
24/05/2024
การจ้างผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินระหว่างกาลและตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ประกาศวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗
24/05/2024
การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจร และรอยต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ช่วง กม.9+000 ถึง กม.19+800 และช่วง กม.20+825 ถึง กม.22+450 ทิศทางบางพลี-สุขสวัสดิ์
ประกาศวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗
21/05/2024
การซื้อเครื่องอ่านและเขียนข้อมูล (Transponder) จำนวน ๑๗๗ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗
21/05/2024
การจ้างก่อสร้างซ่อมแซมรอยต่อกำแพงกันตกบนทางพิเศษฉลองรัช
ประกาศวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗
21/05/2024
งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) ช่วง กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม.๔+๗๐๐ ทิศทางบางนา-อาจณรงค์
ประกาศวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗
21/05/2024
การจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนา
ประกาศวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗
20/05/2024
การจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา Canopy ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช (ด่านพัฒนาการ ๑ ด่านพัฒนาการ ๒ ด่านพระราม ๙-๑ และด่านพระราม ๙-๒)
ประกาศวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
20/05/2024
การจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.สัญญาที่ ๔ ภายนอกอาคาร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ (งานโยธาและงานระบบ)
ประกาศวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
17/05/2024
การจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ทางพิเศษบูรพาวิถี ช่วง กม.๔๘+๐๐๐ ถึง ก.๕๔+๐๐๐ ทิศทางบางนา-ชลบุรี
ประกาศวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
17/05/2024
การจัดหาลิขสิทธ์ซอฟแวร์สำหรับผู้ใช้ภายใน กทพ. (Software Licenses) สำหรับงานบริหารสำนักงาน
ประกาศวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗