1 กรกฎาคม, 2022
การจ้างโครงการศึกษาดูงานสำหรับพนักงานที่จะเกษียณอายุการทำงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕๕ สิ้นสุดวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
30 มิถุนายน, 2022
การซื้อเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Network Video Recorder) จำนวน ๔ เครื่อง ประกาศวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
ประกาศวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
29 มิถุนายน, 2022
การจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบฐานข้อมูลระบบศูนย์กลางของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (CS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประกาศวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
29 มิถุนายน, 2022
การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบเสียงตามสายของ กทพ. (EXAT Sound) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประกาศวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
29 มิถุนายน, 2022
การซื้อรถดับเพลิงจำนวน ๑ คัน
ประกาศวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
27 มิถุนายน, 2022
การซื้อนาฬิกาแม่ข่าย (Master Clock) จำนวน ๒ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
27 มิถุนายน, 2022
การจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์ควบคุมระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติเฉลิมมหานครและฉลองรัช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประกาศวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
23 มิถุนายน, 2022
การจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซม Precast Segmental Box Girder ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
ประกาศวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
23 มิถุนายน, 2022
การซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐ KVA จำนวน ๒ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
23 มิถุนายน, 2022
การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการ จำนวน ๒ คัน
ประกาศวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
22 มิถุนายน, 2022
การจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมกำแพงกันตกคอนกรีตบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ประกาศวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
21 มิถุนายน, 2022
การจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision Air) ประจำศูนย์ควบคุมทางพิเศษ จำนวน ๙ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕