22 สิงหาคม, 2017
การซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔๕๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรนและอุปกรณ์ จำนวน ๒๘ คัน
22 สิงหาคม, 2017
การซื้ออุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ (Antenna) จำนวน ๖๔ เครื่อง
21 สิงหาคม, 2017
การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน ๒ รายการ
18 สิงหาคม, 2017
การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) จำนวน ๖๓ เครื่อง
17 สิงหาคม, 2017
การซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและทดแทน
15 สิงหาคม, 2017
การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน ๑๒๗ เครื่อง
11 สิงหาคม, 2017
การจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑
10 สิงหาคม, 2017
การซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อทดแทน/เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๔๗๗ เครื่อง
10 สิงหาคม, 2017
การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรทางขึ้น-ลง ทางพิเศษฉลองรัช
8 สิงหาคม, 2017
การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อ บนทางพิเศษเฉลิมมหานครสายดินแดง-ท่าเรือ (ขาเข้าและขาออก)
7 สิงหาคม, 2017
การเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต จำนวน ๓ วงจร
4 สิงหาคม, 2017
การซื้อระบบแสดงภาพด้วยจอแสดงผลแบบ LED พร้อมติดตั้ง