13/05/2021
ประกาศยกเลิก การซื้อ TREADLE สายกาญจนาภิเษก จำนวน ๑๐๐ เส้น
เลขที่ : กจด.ปซ.๓๖/๒๕๖๔  วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด : 13 พฤษภาคม 2564
28/09/2020
การจ้างซ่อมระบบสัญญาณไฟเตือนการบินเสารับ-ส่ง สัญญาณวิทยุสื่อสาร จำนวน ๔ ต้น
28/09/2020
การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ MTC/ETC ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๖ ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
22/07/2020
การจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลางของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual Lane) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
08/06/2020
การซื้อระบบ Monitoring ไฟฟ้าส่องสว่าง ทางพิเศษฉลองรัช
31/10/2017
การจ้างโครงการศูนย์การจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะที่ ๔
18/10/2017
การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณทางขึ้น-ลง และต่างระดับ
12/10/2017
การจ้างปรับปรุงผิวจราจรทางขึ้น-ลง ทางพิเศษฉลองรัช
10/10/2017
การซื้ออุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ (Antenna) จำนวน 64 เครื่อง
09/10/2017
การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) จำนวน ๖๓ เครื่อง