CG นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ชื่อขนาดไฟล์จำนวนดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑1.0 MiB33
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑603.1 KiB50
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒552.7 KiB28
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓589.6 KiB22
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔742.9 KiB37
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑584.6 KiB65
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒590.6 KiB27
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓613.1 KiB48
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔1.2 MiB47
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑601.1 KiB67
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒631.9 KiB46
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕)390.6 KiB14
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. และแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔9.3 MiB13
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. และแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - ๒๕๖๔)2.1 MiB3
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. และแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔)25.6 MiB8
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. และแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔)2.7 MiB23
แชร์