CG นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ชื่อขนาดไฟล์จำนวนดาวน์โหลด
แผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒2.1 MiB41
แผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓2.5 MiB131
แผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๖4.7 MiB18
แผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ระยะยาว (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และ แผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖6.9 MiB3
แผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔1.6 MiB578
แผนการดำเนินงานด้านการกำกับกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕3.9 MiB178