CG นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การฝึกอบรม / สัมมนาด้าน CG ปี 2565

25/03/2022

ผู้ว่าการ กทพ. เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านทุจริตในองค์กร

  ผู้ว่าการ กทพ. เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริต และการต่อ […]
04/03/2022

กทพ. จัดอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพตนเองเชิงรุก

  กทพ. จัดการอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพตนเองเชิ […]
03/03/2022

กทพ. จัดอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล หัวข้อ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน

  กทพ. จัดการอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล หัวข้อ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ค […]