CG นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การฝึกอบรม / สัมมนาด้าน CG

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ปี ๒๕๖๔

 

หลักสูตร “การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและนโยบายสุจริตในองค์กร” 

 

หลักสูตร “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผลประโยชน์ทับซ้อน”

 

หลักสูตร “จริยธรรมในการทำงานสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน”

โดย ผศ. เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์

 

หลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรมต้านทุจริต”  

โดย ดร. สัณหภรณ์ เรือนเงิน

แชร์