CG นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กิจกรรม OJT สัญจร : HEARTS to HEART

ชื่อขนาดไฟล์จำนวนดาวน์โหลด
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑)273.9 KiB34
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)319.6 KiB32
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑)314.0 KiB27
ชื่อขนาดไฟล์จำนวนดาวน์โหลด
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ (๓ ธันวาคม ๒๕๖๒)390.1 KiB33
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)349.7 KiB56
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)351.4 KiB25
ชื่อขนาดไฟล์จำนวนดาวน์โหลด
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)380.9 KiB31
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)304.1 KiB85
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)297.9 KiB39

การจัดกิจกรรม OJT "จรรยาบรรณของ กทพ. คือ HEARTS" กลุ่มสำนักงานใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ชื่อขนาดไฟล์จำนวนดาวน์โหลด
รุ่นที่ ๒/๒๕๖๒ (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒)276.8 KiB43
รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒)300.2 KiB162