CG นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย No Gift

กทพ. ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ 2566

          นายสุรเชษฐ์  เหล่าพูลสุข  ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ลงนามในประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดนโยบายให้บุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

 

 

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ