CG นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย No Gift

กทพ. ขอความร่วมมืองดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ (EXAT No Gift Policy)

เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ที่จะถึงนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ในเรื่องความโปร่งใส ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ถูกต้องและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จึงเห็นควรขอความร่วมมือผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยขอให้เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพรแทน

นโยบาย No Gift

นโยบาย No Gift

ข่าว โดย กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

แชร์