🛣 กทพ. ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ✨

🛣 กทพ. ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ✨

🗓️ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. 🔖

🌟 ในการนี้ 🤵🏻 นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน เป็นผู้แทน กทพ. กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ นางสาวณัฐฐา กาสี ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน นางอินทิรา รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 0307 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

🧑🏽‍💻 ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้ นายธิษัณย์ พฤทธิพงษ์ ผู้อำนวยการกองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายนโยบายและแผน เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แผนการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายทางพิเศษในระยะ 10 ปีข้างหน้า

🔖 จากนั้น นำเยี่ยมชมศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (Expressway Traffic Management Center)โดย นายอุทัย วังชัยศรี หัวหน้าแผนกสื่อสาร 1 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการระบบจราจรบนทางพิเศษ ⛳️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.